पांच लघुकथावां / डॉ. नीरज दइया

7mayarनौकर

अरे सुणै है कांई, पाणी रो लोटो तो झिला।

रामलाल आपरी लुगाई सूं बोल्यो तो बा सूती-सूती पडूत्तर दियो- आज तो डागळै पाणी लावणो ई भूलगी। फेर बा अपारै बड़ै छोरै नै कैयो- अरे टीकूड़ा, हेठै जाय’र पाणी भर’र लाव देखाण।

टीकूड़ो आपरै छोटियै भाई कानी काम सिरकायो- खेमला ! जीसा खातर हेठै जाय’र पाणी भर’र लाव रे लाडी। खेमलो ई कुणकैयो हो, हाथूहाथ जबाब दियो- म्हनै तो डर लागै.  ओ काम तो मुकनी करसी।

अर बैन ई भायां रै माथै बांधै जिसी ही, बोली- म्हनै तो नींद आयगी, भाई थन्नै कैयो थन्नै ई भर’र लावणो पड़सी।

आ गंगरथ सुण’र रामलाल नै रीस आयगी। बो हड़ देणी खुद उठियो अर पगोथियां उतरतो बडबडावण लाग्यो- ओ घर कदैई तरक्की कोनी कर सकै। सगळा रा हाड हराम हुयग्या। सगळा नै बैठा-बैठा खावण नै चाइजै… राम जाणै इण घर रो आगै कांई हुसी…।

इत्तै रामलाल रै कानां में बडगर रा बोल पूग्या- जीसा… मा कैवै- थे उठ तो गिया ई हो तो आवतां जग ई भर’र लाया।

रामलाल पाणी पी परो जग भरियो। पैलो पगोथियो चढ़’र पाछो हेठै उतरियो अर गाळ काढतो जग पाछो ऊंधो कर दियो- म्हैं आं रै बाप रो नौकर थोड़ी लागग्योड़ो हूं…।

आंतरो

म्हैं जियां ई हैडमास्टर साब रै कमरै सूं बारै निकळियो निजरां साम्हीं एक नुवो चैरो आयग्यो। धोळी धोती-चोळै अर मुरकिया पैरियां एक गबरू जवान मुळकै हो। इण स्कूल में आज म्हारो पैलो दिन हो। सगळा सूं मेल-मुलाकात अर सैंध करण रो दिन। म्हैं म्हारो हाथ उण सूं मिलावण नै आगै करियो- म्हैं मास्टर मगनीराम। आज ई अठै जोइन करियो है।

बो गबरू दोय पग लारै खिसकग्यो अर म्हारै साम्हीं हाथ जोड़’र की हरफ मूढै सूं बारै काढै ई हो कै इत्तै में एक बीजो मास्टर जिको म्हारै लारै ई ऊभो हो, बोल्यो- ओ आपणै अठै फोर्थ क्लास है, तोळाराम।

म्हैं मनां ऊंडै मांय रो मांय घसग्यो। च्यारू कानी निजरां कर’र जायजो लियो कै उण दीठाव नै कुण कुण देख्यो। कांई बा म्हारी मूरखता ही जिण रो फगत एक चसमदीठ गवाह हो? म्हारै मांय एक पढियो-लिख्यो मास्टर हो जिको म्हनै कैवै हो- कित्तो मूरख है थूं कै आदमी री सावळ ओळख ई नीं कर सकै। बिना जाणिया-समझिया जणै-जणै साम्हीं हाथ आगै करण री कांई दरकार है? म्हनैं ठाह ई नीं लाग्यो कै कद म्हैं तोळाराम नै कैय दियो हो कै अबै अठै घोड़ै दांई कांई ऊभो है, जाय’र पाणी रो लोटो भर’र लाव।

उतर-पातर

बो जियां ई घरै पूग्यो, देख्यो- जीसा भदर हुयोड़ा है। उण रो काळजो बैठण लाग्यो। बो साव होळै सी’क पूछियो- कुण चालतो रैयो…?

– रामू काका..।

– कांई रामू काका कोनी रैया… ? उण नै अचरज हुयो पण अचरज राम काका रै जावण रो नीं हो। जीसा सूं बात पुखता हुयां उण रै मांय झाल रो गोट उठियो। काल तांई जिकै आदमी सूं राम-राम ई कोनी ही, उण सूं एका-एक इत्ती प्रीत कियां उपजगी..!

उण रै सुर में तेजी ही- गजब करो, जद आपां होळी-दियाळी अर रामा-स्यामां ई तोड़ राख्या हा तद आज पाछी सांधण रो कांई तुक… थांरै भदर हुवण री अर बठै जावण री बात म्हारै समझ कोनी आई। थानै कीं करणो हो तो पैली घरै बात तो करता…

उण रै जीसा नै ई तेजी आयगी, पण तो ई बां नरमाई सूं कैयो- थन्नै ठाह है कै थारै दादोसा रै लारै कुण कुण भदर हुया..?

जवान खून अर नवी हवा रो टाबर आ बात सुण’र भड़कग्यो- आ ई कोई उधारी हांती है, जिकी आपां चूकत करां। ओ लोक देखापो म्हनै फालतू अर अणखावणो लागै।

जीसा समझावणी रै सुर में बोल्या- जे आज रै दिन म्हैं माथै राख न्हाख लेवतो तो लोगां साम्हीं कांई इज्जत रैवती… सामूंडै नीं तो परपूठ बातां बणती…

जीसा बोल्यां जावै हा अर उण रै कानां रै जाणै डाटा लागग्य हा। बो ठाह नीं किसै हिसाब-किताब में लगोलग भुसळीजतो जावै हो।

आंटियो

बै दोनूं बाथम-बाथ हुया। सेवट दोनू आपो-आप रा गाभा पैर लिया तो बा जोर जोर सूं हंसण लागी। उण नै इण ढाळै गैली दांई हंसती देख’र उण बरजियो- बावळी इत्ती जोर-जोर सूं क्यूं हांसै?

बा बोली– आज थारी करड भांग दी.. इण खातर मोदीजू….

– करड … क्यां री करड ?

– आ ई कै थे जात-पांत अर ऊंच-नीच नै पोखण वाळा आज अठै पोखीजग्या। आज कठै गयो थांरो भींटीजणो …. आज तो ऐडी सूं चोटी तांई भींटीजग्या !

– गैली है कांई.. देखो ओ आंटियो कर राख्यो हो। उण बीं नै आपरो हाथ ऊंचो कर दिखायो जिण में बीचली आंगळी माथै बीजी आंगळी चढा राखी ही।

बा उण रै हाथ रै लमूटगी अर छेकड़ खासी खेचळ पछै आंटियै नै तोड़ा दियो। भळै गुमान करती हंसण लागी अर उण री आंख्यां में सवाल हो- अबै ?

– गैली सदा गैली रैसी.. अठीनै देख ओ कांई है.. उण दूजो हाथ दिखायो जिण मांय आंटियो कर राख्यो हो। आंटियो देखतां ई उण री हंसी रै ब्रेक लागग्यो।

लाडू

जिण बस सूं म्हनैं मुसाफिरी करणी ही सेवट उडीकतां-उडीकतां बा आई। संजोग कै बस भरियोड़ी ही। म्हैं बस में चढियां खाली सीट खातर निजर दौड़ाई। सीटो-सीट लोग बैठा हा अर केई जणा ऊभा हा। म्हैं सोच्यो इण भरी बस मांय लारै कोई आधी-पड़दी सीट खाली मिल जावैला। मारग ऊभी भीड मांय पजतो म्हैं लारै पासी निकळयो। म्हारो अंदाजो ठीक निकळियो, लारै एक सीट खाली दीसगी। म्हैं पूग’र उण सीट माथै कबजो करूं कै पाडौसी बोल्यो- “रुध्योड़ी है, आवै।“ अर उण सीट माथै राख्योड़ै रूमाल कानी आंगळी करी।

म्हैं बोल्यो- “वा सा..” अर पसवाड़ै ऊभग्यो। सोच्यो फालतू फोडा देख्या। ऊभण नै तो आगै ई सावळ जागा ही। उण सीट खातर एक-दो बीजा जातरियां रै ई राळा पड़ी, पण बो मिनख पोरैदार पक्को हो। कैवतो रैयो- “रुध्योड़ी है, आवै।“ इत्तै म्हैं देख्यो कै एक रूपाळी छोरी उणी सीट खातर उणी मिनख नै पूछियो- “सीट खाली है क्या?” बो उण नै देखतां मधरो मधरो मुळतां कैयो- “हां, आओ रा…। खाली है।“ बा छोरी आपरै बाबोसा नै हेलो करियो- “बाबोसा ! लारै आओ रा, सीट मिलगी।“ बो मिनख बाको फाड़िया बस में सवार ऊपराथळी रै असवारियां मांय उण छोरी रै बाबोसा नै ओळखण री कोसीस करण लाग्यो।

म्हनै लाग्यो उण मिनख रा सुपना तूटण सूं उण रो बाको फाटियो अर जाणै कोई लाडू बाकै में आवतो-आवतो रैयग्यो हुवै। बो बाको फाडियां उण छोरी रै बाबोसा नै देखतो-देखतो जियां ई म्हारै पासी देख्यो तो तुरत बाको बंद कर लियो। म्हैं मन ई मन कैयो- “लाडी, लेले लाडू।“

०००

एक उत्तर दें

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  बदले )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  बदले )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  बदले )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  बदले )

Connecting to %s